NORWEGIAN CRUISE LINE – ИНТЕРВЈУ ВО СКОПЈЕ

ПОКАНА ЗА РАБОТА НА CRUISES БРОДОВИТЕ

Еднаоднајголемитесветскибродски Cruises компании NORWEGIAN CRUISE LINE доаѓавоСкопјенаинтервјусокандидатиодрегионовнаБалканскитедржави.

ИмаќијаоваапривилегијадагиимамерегрутеритенаоваакомпанијавоМакедонија ,наличноинтервјусонашитепотенцијалникандидатизавработување , Веинформирамезаможноста и Виекоисеуштенестесепријавилеза РАБОТА НА БРОД тоадагонаправитевопериодовштоследи.

 

Дасеработинаовиебродовизакрстарење ,не е саморабота , тукупредставува и ПРИВИЛЕГИЈА.

Бенефититесемногубројни :

– Можностдасепатуванизсветот( поводенпат ) донајелитнитетуристичкидестинации

– Дасезаработатпари( бидеќинабродовитеВамсеви е платено ).

– Дасезапознаатновипријатели( итоаодситемеридијанинасветот ).

– Дасестекнатквалификациизаработавообластана Hospitality индустријата

– Дависеотворатхоризотнизановииднивработувањаилибизниспроекти.

ЗадабидетеделодследнотоинтервјувоСкопјена 21 или 22 Септември , требаданииспратитеваше CV – ENGLISH на е-маил info@kouzon.com.mk ( сонапоменаза NCL Interview ).

 

Позициитезавработувањештогинудимезаоваинтервјусе :

Chef Tournant

Cook

Asst Cook

Asst Waiter

Restaurant Steward

Asst Maitre D’

Hostess

Bar Waiters

Provision Master

Storekeeper

Junior Stateroom Stewards

Wine Steward

Bartender

Training Specialist

За повеќе информации во врска со ова интервју можете да не контактирате преку е-маил или во некоја од канцелариите на Коузон во Македонија